Veelgestelde vragen over de Wkb

oktober 13, 2021
oktober 13, 2021 manager

Vind hier alle antwoorden op jouw vragen! 

Wie is de opdrachtgever van de kwaliteitsborger?

Volgens de letter van de wet is dat de opdrachtgever van de aannemer. De proefpraktijk leert echter dat meestal de aannemer de keuze voor het borgingsinstrument en de kwaliteitsborger maakt (in overleg met de opdrachtgever).

Is de kwaliteitsborger betrokken tijdens de ontwerp-vergunningsfase?

Niet altijd, maar het is wel wenselijk. Hoe eerder de kwaliteitsborger betrokken is bij het proces, des te eenvoudiger is het om issues tijdig op te lossen. Volgens de letter van de wet (Wkb) hoeft de kwaliteitsborger pas vier weken voor de start van de bouw bekend te zijn; op het moment dat een bouwmelding gedaan wordt bij het bevoegd gezag (Omgevingsloket). In deze bouwmelding staat wie de kwaliteitsborger is en welk instrument wordt gebruikt.

Wat verandert er voor de STABU bestekschrijver?

Niet veel. Nu moeten technische ontwerpen voldoen aan het Bouwbesluit 2012, straks ook. Alleen heeft het Bouwbesluit dan een nieuwe naam, Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

Wat betekent de Wkb voor de installatiesector?

Allereerst is het goed om op te merken dat de wet geen onderscheid maakt tussen de bouwkundig aannemer en installateur; degene die werk aanneemt is aannemer! Net als voorheen moet voldaan worden aan de eisen in het Bouwbesluit 2012 (straks: Bbl). Het grote verschil in de praktijk is dat de aannemer moet aantonen dat het werk voldoet aan alle gestelde eisen. Dat doe je door werkzaamheden te documenteren, foto’s te maken en er bij de planning rekening mee te houden dat de kwaliteitsborger werkzaamheden en het functioneren van het gebouw wil toetsen. Soms is die controle steekproefsgewijs, maar bij technisch meer complexe werkzaamheden (zoals een ventilatiesysteem) worden de werkzaamheden nauwlettender gevolgd. In het borgingsplan is aangegeven op welke aspecten de kwaliteitsborger extra let en bij welke onderdelen fysieke inspectie plaatsvindt.

Controleert de kwaliteitsborger ook bij kleine verbouwingen?

De kwaliteitsborger is alleen betrokken bij (ver)bouw waarvoor een vergunningsvergunning wordt aangevraagd.

Controleert de kwaliteitsborger ook de BENG-berekeningen?

Ja, de kwaliteitsborger controleert ook de BENG-berekeningen. Alles watvoortkomt uit een eis van het Bouwbesluit (straks Bbl) wordt door de kwaliteitsborger beoordeeld.

Legt de Wkb meer vast dan het Bouwbesluit?

De Wkb regelt het toezicht op het Bouwbesluit (straks Bbl); in de Wkb zijn geen technische eisen opgenomen. Wel is in de Wkb een uitbreiding van de aansprakelijkheid voor aannemers opgenomen.

Let de kwaliteitsborger ook op esthetische aspecten?

Nee. Stel dat de tegels in de badkamer scheef zijn aangebracht of de muren in de woonkamer vuil zijn, dan zal de aannemer dat moeten herstellen. Dit staat echter los van de Wkb. De kwaliteitsborger ziet toe op de bouwkundige aspecten tijdens de voorbereiding en uitvoering én toetst het technisch functioneren van gebouwen.

Als vandaag de Omgevingsvergunning wordt afgegeven en de bouw start na de invoering van de Wkb: moet dan aan de Wkb worden voldaan?

Nee, de Wkb geldt voor projecten waarvoor na 1 juli 2022 de Omgevingsvergunning wordt aangevraagd.

Zijn leveranciers/producenten verplicht om attesten mee te leveren?

Volg je de letter van de wet dan zijn leveranciers geen partij bij de Wkb. Dat neemt niet weg dat A-leveranciers hun verantwoordelijkheid nemen en graag bijdragen aan kwaliteitsverbetering in de bouw. Wij verwachten dat bij het op orde maken van het bouwdossier er regelmatig een beroep op leveranciers wordt gedaan. Bijvoorbeeld voor checklisten, trainingen voor bouwprofessionals en documentatie aangaande de producten die ingezet worden. Voor het consumentendossier is het bovendien van belang dat de aannemer beschikt over alle garantiebewijzen.

Hoe weet een bouwer of installateur wat hij moet vastleggen?

Werkzaamheden/bouwdelen zijn ingedeeld in verschillende risicoklassen. Voor alle werkzaamheden geldt: documenteer wat je hebt gedaan zodat je kunt aantonen dat er volgens de voorschriften is gewerkt. Leg daarnaast de werkzaamheden vast door foto’s te nemen. Werkzaamheden die als minder risicovol beoordeeld worden, worden steekproefsgewijs getoetst. Bij onderdelen die als risicovol worden beoordeeld, vindt fysieke inspectie door de kwaliteitsborger plaats. Dit is aangegeven in het borgingsplan. Hou hier in de planning rekening mee.