Wij hechten eraan om u duidelijkheid te geven over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. In deze privacyverklaring informeren wij u hierover. Deze privacyverklaring geldt voor alle personen, waarmee Ubbink communiceert en van wie Ubbink persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van personen die werkzaam zijn bij Ubbink.

Voor welke doeleinden gebruiken we uw informatie?

We gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

• Het uitvoeren van een aanvraag. Indien u een offerte opvraagt of een overeenkomst met ons aangaat, worden daarbij in ieder geval uw contactgegevens gevraagd. Ook andere persoonsgegevens kunnen noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, afhankelijk van de aard van de overeenkomst. Daarnaast worden de gegevens gebruikt voor facturatie van de geleverde producten/verleende diensten.

• Het onderhouden van contact met u (klantbeheer). Uw contactgegevens worden bijgehouden in ons klantsysteem en kunnen worden gebruikt voor onder meer het verzenden van:

o Nieuwsbrieven
o Productinformatie (prijs- en assortimentswijzigingen)
o Updates
o Uitnodigingen voor bijeenkomsten, evenementen of deelname aan onderzoeken
o Het toezenden van informatie die u aan ons hebt gevraagd

• Het beantwoorden van vragen of het oplossen van product- of diensten klachten, alsmede het informeren over de status hiervan.

• Het verbeteren van onze product- en dienstinformatie en het uitvoeren van gerichte marketingacties. Wij vinden het belangrijk u te benaderen met informatie die voor u relevant is. Om dit mogelijk te maken leggen we uw interessegebieden vast in onze klantendatabase.

• Het verbeteren en beveiligen van deze website en IT-systemen.

• Het maken van gebruikersstatistieken van onze websites: www.ubbink.nl en www.WKB-checklist.nl, hierna te noemen de Ubbink-sites. De gebruikersstatistieken van de website(s) stellen ons in staat een beeld te krijgen van onder meer het aantal bezoekers, duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het click-gedrag. Het betreft generieke rapportages, zonder informatie over individuele personen. De verkregen informatie gebruiken wij om de website(s) te verbeteren.

• Toegangscontrole en bedrijfsbeveiliging. Indien u ons bedrijfspand bezoekt, noteren wij bij aankomst uw naam. Ook worden aan de buitenzijde en binnenzijde van het bedrijfspand camerabeelden gemaakt. Wij doen dit om bij calamiteiten te weten wie zich in het gebouw bevinden en om te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot het gebouw.

• Gebruikmaken van ons wifinetwerk. Tijdens een bezoek aan ons bedrijfspand kunt u gebruikmaken van het Ubbink wifinetwerk. Zodra u bent ingelogd op ons wifinetwerk, worden er automatisch gegevens verzameld zoals het identificatienummer (MAC-adres) van uw apparaat. Deze gegevens gebruiken wij alleen om eventueel misbruik te voorkomen. Mochten er illegale activiteiten plaatsvinden vanuit ons wifinetwerk, dan kunnen we de toegang van het apparaat waarmee u gebruikmaakt van ons wifinetwerk blokkeren.

• Om op ons rustende wettelijke verplichtingen na te komen.

Over het algemeen verwerken wij uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden die wij u hebben verteld. Wanneer wij uw gegevens gebruiken voor andere (nauw verwante) doelstellingen, worden extra maatregelen voor gegevensbescherming ingebouwd indien dit wettelijk is vereist.

Op welke “rechtsgronden” verwerken wij uw gegevens?

Wij verwerken uw gegevens omdat:

• wij dit ofwel nodig hebben voor het aangaan of uitvoeren van de overeenkomst met u
• ofwel omdat we daartoe wettelijk verplicht zijn
• ofwel met uw toestemming
• ofwel omdat wij (of een derde) daar een gerechtvaardigd belang bij hebben

Als wij uw toestemming hebben gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken en u heeft deze toestemming verleend, dan heeft u ook altijd weer het recht om de toestemming in te trekken. Indien wij persoonsgegevens verwerken op basis van de grondslag gerechtvaardigd belang, mogen we geen onevenredige inbreuk maken op uw privacy. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld uw contactgegevens voor het verzenden van nieuwsbrieven en informatiemateriaal en om u uit te nodigen evenementen. Bij deze marketingacties verwerken wij geen bijzondere persoonsgegevens van u.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Ubbink verwerkt persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt, persoonsgegevens gegeneerd tijdens uw bezoek aan onze website of ons bedrijfspand en persoonsgegevens die wij hebben ontleend uit andere bronnen, zoals openbare zakelijke websites.

Ubbink kan de volgende door uzelf verstrekte persoonsgegevens verwerken:

• Contactgegevens en andere persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst, bijvoorbeeld een koop/verkoop overeenkomst;

• Contactgegevens en andere persoonsgegevens ingevuld op contactformulieren en andere webformulieren;

• Contactgegevens verstrekt tijdens kennismakingsgesprekken, evenementen, seminars, etc. zoals gegevens vermeld op visitekaartjes.

Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens verzamelen die worden gegenereerd door onze website, elektronische nieuwsbrieven, via cookies of vergelijkbare technieken, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

• Uw cookie-ID;
• Uw webbrowser;
• Uw locatie;
• Onze advertenties die u bekijkt of doorklikt.

Ubbink kan uw persoonsgegevens tevens verkrijgen uit andere bronnen:

• Persoonsgegevens die beschikbaar zijn als u klant bent bij groepsvennootschappen of partners van Ubbink;
• Persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel of andere openbare registers;
• Persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke websites of zakelijke Social Media platforms.

De persoonsgegevens verkregen uit deze bronnen zullen wij uitsluitend verwerken, indien dit wettelijk is toegestaan en overeenkomt met het doel waarvoor deze informatie is verstrekt.

Statistieken en profilering

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website. Met deze statistieken verbeteren wij onze website om zo bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten zien. Wij kunnen uw persoonsgegevens met elkaar combineren om meer over u te weten te komen. Uiteraard zullen wij uw privacy te allen tijde respecteren. Wilt u dit niet, dan kunt u dit altijd aan ons melden. Hiervoor gebruiken wij uw IP-adres en cookies. Dit doen wij op basis van uw toestemming.

Contactformulier en nieuwsbrief

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen en via diverse pagina’s op onze websites: www.ubbink.nl of www.WKB-checklist.nl, hierna te noemen: de Ubbink-websites kunnen wij u vragen om voor een specifiek doel, zoals het aanvragen van een brochure of bijvoorbeeld een WKB checklist, persoonlijke gegevens op te geven.

Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer en NAW-gegevens. Deze gegevens hebben wij nodig om uw vraag te kunnen beantwoorden of uw aanvraag af te handelen.

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin leest u nieuwtjes, aanbiedingen, tips en informatie over onze producten en diensten. Dit abonnement kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.

Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Reclame

Ubbink BV gebruikt de gegevens die via de Ubbink websites verstrekt zijn om u op de hoogte houden over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij:

• per post
• per e-mail
• via social media
• per telefoon

U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. In elke brief staat hoe dat moet. Elke e-mail bevat een afmeldlink. U kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken. U kunt dit aangeven als u wordt gebeld.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Wij geven uw persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen als dat nodig is voor de Ubbink-websites , als dit voor het omschreven doel noodzakelijk is of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). Ubbink BV zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.

Wij werken met bepaalde bedrijven samen. Deze partners kunnen dus (een deel van) uw persoonsgegevens krijgen. Dit is nodig om aan uw aanvragen te kunnen voldoen of voor bepaalde dienstverlening. Zij kunnen u dan zelf reclame sturen en/of benaderen om u dingen te verkopen.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk is voor het bereiken van de hiervoor genoemde doelen, of om aan wet- en regelgeving te voldoen. Na het verstrijken van de bewaarperiode wissen we de gegevens die we niet meer nodig hebben, tenzij we deze gegevens nog langer dienen te bewaren vanwege juridische procedures.

Uw persoonlijke gegevens delen met anderen

We kunnen uw persoonsgegevens delen met serviceproviders, zakenpartners en andere derde partijen, in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Ubbink verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ubbink blijft verantwoordelijk voor deze bewerkingen.

Doorgifte buiten de (Europese Economische Ruimte) EER

Het kan soms nodig zijn uw persoonsgegevens door te geven aan partijen gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER), bijvoorbeeld aan onze groepsvennootschappen die gevestigd zijn buiten de EER in verband met de uitvoering van een overeenkomst. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) mogen persoonsgegevens uitsluitend worden doorgegeven aan partijen buiten de EER indien een passend niveau is gewaarborgd voor de bescherming van de persoonsgegevens of indien een specifieke afwijking van toepassing is.

Automatische besluiten/profilering

Automatische besluiten zijn beslissingen over u die gemaakt worden door computers, en niet (meer) door mensen. Heeft een beslissing juridische gevolgen voor u? Of kunt u daar last van hebben? Dan mogen we geen automatische besluit over u nemen. Tenzij dit in het kader van een met ons gesloten overeenkomst gebeurt, als de wet dit toestaat of als u zelf toestemming geeft. In die situaties heeft u recht op overleg met iemand van ons. En u heeft het recht om bezwaar te maken. Ook kunt u ons vragen om het besluit niet meer door computers te laten nemen.

Ubbink maakt geen gebruik van deze volledige automatische besluiten die voor u gevolgen hebben of waar u last van kunt hebben.

Uw rechten

De algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”) geeft u onder andere de mogelijkheid om de persoonsgegevens die wij van u bewaren, in te zien, te vragen of wij die willen verwijderen of om aan te geven dat u deze gegevens wilt corrigeren of aanvullen. U hebt ook het recht beperking van de verwerking te vragen of daartegen bezwaar te maken. Tenslotte heeft u het recht om de door ons bewaarde, op u betrekking hebbende persoonsgegevens op te vragen in het kader van dataportabiliteit.
U heeft te allen tijde het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verzoeken tot inzage, correctie, beperking, dataportabiliteit of verwijdering kunnen kosteloos worden ingediend door het verzenden van een e-mail naar: privacy@ubbink.nl.

Om misbruik te voorkomen vragen wij u om een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om ter bescherming van uw privacy op de kopie het volgende af te schermen:

• Burgerservicenummer (BSN)
• Paspoortnummer / identiteitskaartnummer
• MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort)
• Pasfoto

U kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken. Ubbink zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Links naar andere websites

Wanneer u de Ubbink-websites bekijkt, komt u voor uw gemak en ter informatie mogelijk links naar andere websites tegen. Deze websites worden wellicht niet beheerd door Ubbink en zijn mogelijk voorzien van een eigen privacyverklaring of -beleid. Wij raden u nadrukkelijk aan deze te lezen, zodat u begrijpt hoe uw persoonsgegevens in relatie tot deze sites worden gebruikt. Wij zijn noch verantwoordelijk voor de inhoud van sites die geen eigendom van Ubbink zijn en niet onder ons beheer vallen, noch voor het gebruik of het privacy beleid van die sites.

Hoe we uw persoonlijke gegevens beschermen

Wij erkennen onze verantwoordelijkheid voor de bescherming van de persoonsgegevens die u ons toevertrouwt, tegen verlies, misbruik of ongeoorloofde toegang. Ubbink maakt gebruik van verschillende beveiligingstechnologieën en organisatorische procedures voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij passen bijvoorbeeld toegangsbeheer toe, gebruiken firewalls en beveiligde servers, en coderen bepaalde typen gegevens, zoals financiële informatie en andere gevoelige gegevens.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

Ubbink BV, gevestigd aan de Verhuellweg 9 te Doesburg, is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op met de DPO (Data Privacy Officer) van Ubbink via privacy@ubbink.nl.

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.

Veranderingen

Ontwikkelingen gaan snel en daardoor kan er soms ook iets veranderen in de persoonsgegevens die we van u vragen en de wijze waarop we uw persoonsgegevens gebruiken. Ook kan regelgeving wijzigen. In dat geval zullen we deze privacyverklaring aanpassen. We nodigen u daarom uit de privacyverklaring regelmatig te checken, zodat u geïnformeerd blijft. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij u hierop ook via onze website attent maken.

Deze privacyverklaring is per 25 mei 2018 in werking getreden en voor het laatst aangepast op 6 mei 2020.