Hieronder vindt u de Wkb-checklist.nl Gebruikersvoorwaarden (hierna: Gebruikersvoorwaarden). Wij verzoeken u vriendelijk deze zorgvuldig door te lezen. Door het aanvragen van een WKB-checklist en/of het bezoeken van de website, accepteert u de Gebruikersvoorwaarden.

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Acceptatie Gebruikersvoorwaarden en aanvraag Checklist
Artikel 3 – Wijziging Gebruikersvoorwaarden of Wkb-checklist.nl
Artikel 4 – Gebruik
Artikel 5 – Aansprakelijkheid
Artikel 6 – Uitsluiting Garantie
Artikel 7 – Vrijwaring
Artikel 8 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Artikel 9 – Algemene bepalingen
Artikel 10 – Contact

Artikel 1 - Definities

In de Gebruikersvoorwaarden wordt verstaan onder:

Beheerder:
de besloten vennootschap Ubbink B.V. gevestigd te (6984 AA) Doesburg, Verhuellweg 9 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09036422.

Wkb-checklist.nl:
het online platform gericht op het online ter beschikking stellen van Checklists voor de bouw- en installatiepraktijk inzake de WKB, geregistreerd als www.Wkb-checklist.nl.

Partner:
iedere rechtspersoon die de Partnervoorwaarden heeft aanvaard en die door de Beheerder is geaccepteerd als partner en derhalve gerechtigd is tot het (laten) plaatsen van Checklists en/of andere Content op Wkb-checklist.nl.

Content:
Op het online platform te vinden materiaal in de vorm van Checklists en andere informatie met betrekking tot de WKB.

Checklist:
Een controlelijst ten behoeve van de bouw- en installatiepraktijk met daarin opgenomen punten waarmee aangetoond kan worden dat het bouwwerk/installatie of onderdeel daarvan voldoet aan de eisen van de WKB en de norm van goed en deugdelijk werk, welke checklist is geverifieerd door een onafhankelijke kwaliteitsborger als bedoeld in de WKB.

WKB:
De Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen.

Dienstverlening van de Beheerder:
het door de Beheerder beschikbaar stellen en plaatsen van Content van een Partner op Wkb-checklist.nl.

Gebruiker:
iedere gebruiker van het internet die toegang verkrijgt tot Wkb-checklist.nl en/of een checklist aanvraagt.

Artikel 2 - Acceptatie Gebruikersvoorwaarden en aanvraag checklist

1. Door de toegang tot of het gebruik van Wkb-Checklist.nl aanvaardt u expliciet de Gebruiksvoorwaarden en alle voorwaarden die zijn opgenomen of waarnaar hierin wordt verwezen of eventuele aanvullende voorwaarden uiteengezet op Wkb-Checklist.nl. Wkb-checklist.nl is een gratis platform. Een Partner of Gebruiker is derhalve geen vergoeding aan Beheerder verschuldigd voor het gebruik van Wkb-checklist.nl.

2. Om als Gebruiker een checklist aan te vragen, moet u:
a. het aanvraagformulier zoals te vinden op Wkb-checklist.nl naar waarheid en volledig invullen,
b. bevestigen dat u de Gebruikersvoorwaarden accepteert door te klikken op “Accepteren” in het aanvraagformulier, en
c. toestemming verlenen dat de Beheerder uw aanvraag en gegevens doorstuurt aan de Partner die de door u aangevraagde checklist heeft opgesteld.

3. Bij aanvraag van een Checklist kan u zich tevens aanmelden voor het ontvangen van een nieuwsbrief van Beheerder inzake de nieuwste checklists.

4. Het verzamelen van persoonlijke gegevens op basis van artikel 2.3 sub a gebeurt alleen ten behoeve van de Dienstverlening van Beheerder en/of Partner en de verwerking van de betreffende gegevens vindt alleen plaats in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden en de privacyverklaring zoals op Wkb-checklist.nl is gepubliceerd een en ander in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Beheerder raadt u aan om deze privacyverklaring goed door te nemen, alvorens via Wkb-checklist.nl persoonsgegevens worden verstrekt.

Artikel 3 - Wijziging Gebruikersvoorwaarden of Wkb-checklist.nl

1. Beheerder behoudt zich het recht voor om deze Gebruikersvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. De gewijzigde Gebruikersvoorwaarden zijn van kracht vanaf het moment van publicatie ervan op Wkb-checklist.nl. Door uw voortgezet gebruik na plaatsing van de gewijzigde Gebruikersvoorwaarden, wordt u geacht de gewijzigde Gebruikersvoorwaarden te hebben aanvaard. Beheerder raadt u daarom aan om regelmatig de toepasselijke Gebruikersvoorwaarden te bekijken.

2. Daarnaast behoudt Beheerder zich het recht voor om naar eigen goeddunken, op elk moment en om welke reden dan ook eenzijdig wijzigingen aan te brengen aan Wkb-checklist.nl. Ook is Beheerder gerechtigd om op ieder moment te besluiten zonder voorafgaande toestemming of kennisgeving tot het stilleggen van Wkb-checklist.nl of een deel daarvan.

Artikel 4 – Gebruik

1. Wkb-checklist.nl maakt het voor Partners mogelijk Checklists te plaatsen ten behoeve van de bouw- en installatiepraktijk met daarin opgenomen punten waarmee aangetoond kan worden dat het bouwwerk/installatie of onderdeel daarvan voldoet aan de eisen van de WKB en de norm van goed en deugdelijk werk. Deze Checklists zijn geverifieerd door een onafhankelijke kwaliteitsborger als bedoeld in de WKB. De Checklists kunnen door de Gebruiker via Wkb-checklist.nl worden aangevraagd . Daarnaast is het mogelijk voor de Gebruiker om contact op te nemen met de Partners, via de op de Checklist opgenomen contactgegevens van de Partner. Tevens kan de Partner contact opnemen met de Gebruiker, indien deze de checklist van Partner heeft aangevraagd.

2. Beheerder checkt of bevestigt geen enkele Checklist of andere Content van haar Partners of aanbeveling of advies die daarin wordt uitgedrukt. De Partner is volledig verantwoordelijk voor de inhoud van de Checklists en of andere door de Partner aangeleverde Content.

3. Beheerder aanvaardt uitdrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid in verband met de inhoud van een Checklist of andere door haar Partners aangeleverde Content.

4. Het staat Beheerder te allen tijde vrij om een Checklist of andere Content zonder nader bericht te verwijderen indien de inhoud van een Checklist of andere Content het verwijderen daarvan rechtvaardigt.

5. Het is de Gebruiker niet toegestaan op enige wijze gebruik te maken van Wkb-checklist.nl op een wijze die in strijd is met wet- en regelgeving of de goede zeden, inbreuk maakt op rechten van derden, onjuist, onvolledig of misleidend is, of virussen dan wel enige vorm van malware (kwaadaardige en/of schadelijke software) dan wel verwijzingen hiernaar bevat. Gebruiker garandeert geen gebruik te zullen maken van software of middelen die de werking van Wkb-checklist.nl kunnen hinderen, verstoren of schaden.

6. Alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op of voortvloeien uit de inhoud van de Wkb-checklist.nls, waaronder begrepen, doch niet beperkt tot vormgeving, teksten, afbeeldingen en overig beeldmateriaal, berusten bij Beheerder, haar licentiegevers of Partners. Het is de Gebruiker niet toegestaan deze inhoud te gebruiken op enige andere wijze dan uitdrukkelijk opgenomen in deze Gebruikersvoorwaarden, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Beheerder.

7. De Partner is auteursrechthebbende op alle door Partner in Checklists of andere Content gebruikte foto’s, teksten en overige materialen (“Materialen”), althans gerechtigd deze Materialen te gebruiken. Beheerder is niet aansprakelijk terzake van enige (gestelde) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden bij het gebruik van door een Partner aangeleverde Materialen, zulks met inbegrip van persoonlijkheidsrechten als bedoeld in artikel 25, eerste lid van de Auteurswet, vergelijkbare aanspraken met betrekking tot kennis, ongeoorloofde mededinging en dergelijke daaronder begrepen.

Artikel 5 - Aansprakelijkheid

1. Voor zover wettelijk toegestaan sluit Beheerder (waaronder mede begrepen de aan haar gelieerde bedrijven) hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook (direct of indirect) die op enige wijze is ontstaan door of voortvloeiend uit gebruik door de Gebruiker van de Wkb-checklist.nl, meer in het bijzonder (maar niet beperkt tot) de onmogelijkheid het platform te gebruiken (al dan niet door technische storingen of welke andere reden dan ook) en/of het feit dat bepaalde informatie op de Wkb-checklist.nl, waaronder, doch niet beperkt tot Checklists, niet juist, niet volledig of niet actueel is.

2. Noch Beheerder noch haar medewerkers zijn aansprakelijk voor schade geleden en/of ontstaan als gevolg van verkeerd gebruik van Wkb-checklist.nl, het op onjuiste wijze opvolgen en/of gebruik maken van de diensten, en/of schade die het gevolg is van onjuiste door de Partner aangeleverde informatie en/of gegevens, behoudens het geval van grove schuld of opzet aan de zijde van Beheerder.

Artikel 6 - Uitsluiting garantie

Beheerder heeft de inhoud van Wkb-checklist.nl met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Beheerder kan evenwel niet garanderen dat de inhoud van Wkb-checklist.nl juist, actueel en/of volledig is of dat deze ononderbroken of vrij van fouten zullen functioneren, en aanvaard hiervoor ook geen enkele aansprakelijkheid.

Artikel 7 - Vrijwaring

Beheerder controleert de door Partner opgestelde Checklist niet op juistheid en volledigheid. Gebruiker gaat ermee akkoord Beheerder, aan haar gelieerde bedrijven, licentiegevers en partners schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle schade, aansprakelijkheden en kosten (inclusief redelijke kosten voor rechtsbijstand door advocaten of andere professionals en proceskosten) die voortvloeien uit het ter beschikking stellen of de inhoud van een Checklist of andere Content die Partner aanlevert voor plaatsing op Wkb-checklist.nl, inbreuk op intellectuele eigendomsrechten en/of enige schending van de Partnervoorwaarden door Partner.

Artikel 8 - Rechtskeuze en geschillenbeslechting

Op deze Gebruiksvoorwaarden en de rechtsverhouding tussen Beheerder en de Gebruiker is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die voortvloeien uit deze Gebruikersvoorwaarden en/of de rechtsverhouding tussen Beheerder en Beheerder worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Arnhem.

Artikel 9 - Algemene bepalingen

1. Indien en voor zover enige in de Gebruikersvoorwaarden opgenomen bepaling ongeldig of nietig mocht zijn, dan tast deze ongeldigheid of nietigheid de overige bepalingen van de Gebruikersvoorwaarden niet aan en blijven de Gebruikersvoorwaarden voor het overige in stand en wordt de ongeldige of nietige bepaling vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk hetzelfde regelt als de ongeldige of nietige bepaling.

2. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Gebruikersvoorwaarden of indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Gebruikersvoorwaarden is geregeld, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

Artikel 10 - Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of een klacht met betrekking tot de Partnervoorwaarden of Wkb-checklist.nl, dan kunt u contact opnemen met:

Ubbink B.V
Verhuellweg 9
6984 AA Doesburg
E-mail: info@wkb-checklist.nl