Door de website WKBChecklist te bekijken en de daarop geboden informatie te lezen en te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de onderstaande voorwaarden.

De gegevens op de WKBChecklist-site zijn bedoeld ter informatie en kunnen wijzigen zonder aankondiging. Ubbink is niet verplicht om de geboden informatie en beeldmateriaal te actualiseren en om mogelijke fouten te corrigeren. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. Ubbink aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook in verband met deze site. Het gebruik van de geboden informatie komt geheel voor eigen risico. Ubbink garandeert evenmin het functioneren van de site.

Op de site staan hyperlinks die u kunt gebruiken en/of wordt er verwezen naar informatie verstrekt door derden. Wij hebben deze informatie vooraf niet gecheckt. Daarom aanvaarden wij hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

Ubbink behoudt zich alle rechten voor (waaronder auteursrechten, merkenrechten, octrooien) met de informatie op de site, zoals logo’s, grafisch materiaal, foto’s, teksten en film. Door het bezoeken van de site verkrijgt u geen licentie om iets van deze site te vermenigvuldigen of aan derden ter beschikking te stellen.

Op deze website en de disclaimer is Nederlands recht van toepassing.