Aan de slag met de Wkb

september 1, 2021
september 1, 2021 manager

Start nu met de Wkb! De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) heeft als doel de kwaliteit van bouwwerken te verbeteren. Die verantwoordelijkheid wordt neergelegd bij de aannemer of installateur. Jij moet vanaf 1 juli 2022 aantonen dat aan alle eisen is voldaan. Dat betekent dat je nu meters moet maken, anders loop je straks achter de feiten aan. Welke stappen je moet nemen? We leggen het je graag uit!

Uitstel, geen afstel

Het laatste uitstel van de inwerkingtreding van de Wkb – naar 1 juli 2022 – heeft een organisatorische reden. De Wkb wordt namelijk op hetzelfde moment ingevoerd als de Omgevingswet. Omdat er meer tijd nodig was om een stabiel en goed werkend Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) te krijgen, werd de inwerkingtreding uitgesteld. Inhoudelijk zijn er echter geen wijzigingen doorgevoerd.

Dat betekent dat de hele bouwsector vanaf juli 2022 te maken krijgt met een grote ommezwaai. Bouwers worden verantwoordelijk voor de kwaliteit die zij leveren én een private kwaliteitsborger ziet toe op de uitvoering bij eenvoudige gebouwen (Gevolgklasse 1).

De uitbreiding van de aansprakelijkheid geldt voor alle bouwwerken. Het toezicht door de kwaliteitsborger geldt in eerste instantie voor
onder andere woningen, kleine bedrijfsgebouwen en verbouwingen. Na ervaring op te hebben gedaan met bouwwerken uit Gevolgklasse 1
wordt de Wkb uitgebreid naar complexere bouwobjecten (Gevolgklasse 2).

Waar krijg je mee te maken?

De Wkb is een grote organisatorische wijziging waar iedereen in de bouw mee te maken krijgt. Niet alleen de hoofdaannemer, ook installateurs en onderaannemers. Van iedereen die op de bouwplaats werkzaamheden verricht, wordt verwacht dat zij aantoonbaar deugdelijk werk leveren en wordt voldaan aan de eisen die gesteld zijn in de het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), de nieuwe naam van het Bouwbesluit. In de praktijk betekent dit dat de hele administratie op orde moet zijn. Producten moeten voldoen aan de eisen die gelden, werkzaamheden moeten vastgelegd worden én er mag niet afgeweken worden van de tekeningen. De kwaliteitsborger ziet daarop toe en de hoofdaannemer moet een goede projectadministratie voeren en alle bewijslast verzamelen.

Aansprakelijkheid

Bij projectmatige woningbouw controleert de kwaliteitsborger steekproefsgewijs. Op basis van gerechtvaardigd vertrouwen geeft de kwaliteitsborger een verklaring af aan het bevoegd gezag (de gemeente). De aannemer is echter aansprakelijk voor ieder gebouw dat hij oplevert. Bouw daarom – naast een projectdossier – ook voor iedere woning individueel een dossier op waarmee wordt aangetoond dat aan alle eisen is voldaan.

Lees verder: Proefproject ter voorbereiding